Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж цэсний мэдээллүүд