Шинээр батлагдах хууль, тогтоомж цэсний мэдээллүүд