Дүүргүүдийн ХХҮХ-ийн албадын дарга, ХШҮ-ний мэргэжилтнүүд, ортопед, тусгай хэрэгслийн үйлчилгээ үзүүлэх ААНБ-д холбогдох хууль тогтоомжийн талаар сургалтыг зохион байгууллаа.

Үзсэн : 18

Зураг